Tevékenységek bemutatása

Fejlesztõ Tevékenységek:
A projekt során az alábbi fejlesztõ tevékenységeket fogjuk megvalósítani: szövegértési képesség fejlesztése, matematikai alapmûveletek elsajátításának fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése. A szövegértés, matematikai és szociális kompetenciák fejlesztése lehetõvé teszi, hogy e kulturális alapkompetenciák elsajátításával a bevont tanulók nagyobb eséllyel tudjanak a társadalomba integrálódni, és elhelyezkedni a munkaerõ-piacon. A fejlesztések során ügyelünk arra, hogy a 30 bevont tanuló mindegyike legalább hetente egyszer részt vegyen a foglalkozáson, a fejlesztések volumene pedig a bemeneti mérések elvégzése és a fejlesztési terv kialakulása során kerül pontos meghatározásra. E fejlesztések magukban foglalják az egyéni és a csoportos foglalkozások módszereit is. E foglalkozások mellett az önálló tanulás képességének kialakítása nevû tevékenység megvalósulását is tervezzük, mely célzottan sajátíttatja el a tanulókkal a tanulás képességét. Ez rendkívül fontos tudást jelent majd számukra a jövõben, hiszen a célcsoportból sokan egyáltalán nem képesek önállóan tanulni. 17 A fejlesztések mellett megvalósítjuk a tanoda programban résztvevõ tanulók mentorálását is. A mentorálás szinte elengedhetetlen része a Tanoda programjának, hiszen szükség van arra, hogy a tanulók tevékenységeit, fejlesztését és fejlõdését egy mentortanár folyamatosan nyomon kövesse. A mentorálásba itt beletartozik a tehetséggondozás is, hiszen sokszor csak ilyen célzott, az egyéni igényekre érzékenyen odafigyelõ mentortevékenység képes felfedezni a tanulók rejtett képességeit, erõsségeit. A lemorzsolódás kockázata csökkenthetõ a mentorálás által.

A tanulók önismeretének, pozitív jövõképének fejlesztése tevékenység
A tanulók önismeretének, pozitív jövõképének fejlesztése tevékenység során kiscsoportos formában dráma és mentálhigiénés foglalkozásokat tartunk mentálhigiénés szakember segítségével. E tevékenységen mind a 30 bevont tanuló részt vesz, 5 fõs csoportokban, félévente egy alkalommal (tehát összesen 4 alkalommal csoportonként). Cél, hogy a gyerekek képesek legyenek reális képet alkotni önmagukról, önmaguk megértése és elfogadása által, másokkal szemben is elfogadóbbak, empatikusabbak, szociálisan érzékenyebbek legyenek. E foglalkozások során terveink szerint a mentálhigiénés szakember világos és motiváló jövõkép megjelenítését éri el a résztvevõkben, olyan képet, amely felé 18 haladni akarnak. Rövid és hosszú távú céljaik meghatározásához elengedhetetlen a reális önismeret, többek között a határaik, képességeik, személyiségjegyeik ismerete.

A pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bõvítése tevékenység
A pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bõvítése tevékenység keretében pályaválasztási csoportfoglalkozásokat szervezünk 4 alkalommal (félévente egy alkalommal), amelyeken 30-30 fõ vesz részt. Ennek költségei nettó 330.000 Ft / alkalom, amely 4 alkalommal számolva bruttó 1.676.400 Ft költséget jelent. A költségek magukban foglalják az elõadók költségeit, a terembérletet, a cateringet, illetve a rendezvényszervezés egyéb költségeit. Cél, hogy a foglalkozások során leendõ potenciális munkaadók és középfokú és felsõfokú iskolák delegáltjai vázolják fel a résztvevõk számára a pályaválasztási alternatívákat, s a résztvevõk igényeit figyelembe véve reális, mégis megvalósítható célokat nyújtanak számukra.

A középfokú (elsõsorban érettségit adó) és felsõfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása
A középfokú (elsõsorban érettségit adó) és felsõfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel tevékenység keretében 20 fõ tanuló az elsõ és a második félévben egy alkalommal meglátogatja a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumot egy nyílt nap és egy iskolalátogatás keretében. Cél, hogy a résztvevõk megismerkedjenek, megbarátkozzanak az intézményekkel és az ott dolgozó szakemberekkel. Cél, hogy legyen egy képük arról, hogy milyen lehetõségeik lesznek, ha tovább tanulnak.

A szerepmodellek bemutatása tevékenység
A szerepmodellek bemutatása tevékenység keretében két alkalommal (az elsõ és a második évben) kiscsoportos beszélgetéseket valósítunk meg: meghívunk volt diákokat, akik a célcsoport társadalmi környezetébõl kerültek ki, s sikeresen alakították életüket. Cél, hogy a bevont gyerekek találkozzanak olyan szerepmodellekkel, akik hasonló helyzetbõl indultak, de elszántságuknak hála sikeres emberek lettek. A szerepmodellek a hasonló helyzet miatt, hitelesebbek lesznek a gyerekek szemében, akikkel könnyen tudnak azonosulni, ezáltal befogadóbbá válnak a jó tanácsokra, javasolt célokra. E szereplõk kiscsoportos beszélgetéseket folytathatnak a célcsoport tanulóival. Az egyes eseményeken 20-an vesznek részt, továbbá az iskolánk volt tanulói.

A pályaorientációt, karriertervezést segítõ partnerekkel, munkaerõ-piaci szereplõkkel szervezett programok
A pályaorientációt, karriertervezést segítõ partnerekkel, munkaerõ-piaci szereplõkkel szervezett programok keretében félévente, azaz összesen 4 alkalommal üzemlátogatásokat 19 tervezünk megvalósítani. Egy alkalommal 25 fõ tanulót vonunk be minimum. A meglátogatandó üzemek kiválasztásánál figyelembe vesszük a tanulók érdeklõdését, igényeit és a pályaválasztással kapcsolatos visszajelzéseit. Cél, hogy a gyerekek képet kapjanak arról, hogyan épül fel egy munkaszervezet, hogy átlássák azt, hogy kinek mi a feladta, hogy a különbözõ munkafolyamatok, hogyan kapcsolódnak egymáshoz közvetetten és közvetlenül. Cél, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a munka világában ki miért tartozik felelõsséggel és milyen következményei van annak, ha valaki nem tartja be a szabályokat. A 4 alkalomból minimum 2 a település határain kívüli úti célt határoz meg, hogy olyan lehetõségekkel is találkozzanak a tanulók, melyek nem közvetlen környezetükbõl adódnak.

A szülõk és tanulók tájékoztatása tevékenység
A szülõk és tanulók tájékoztatása tevékenység keretében 4 alkalommal szervezünk tájékoztató rendezvényeket, amelyre meghívjuk a szülõket is, azaz a rendezvények nyitott programként kerülnek megrendezésre. Cél, hogy a szülõk és a tanulók tájékoztatva legyenek a jövõbeli lehetõségekrõl, hogy milyen lapvetõ követelményeknek kell megfelelnie a gyerekeknek, hogy hogyan lehet plusz pontokat szerezni, hogy milyen az fõiskolai élet stb. A tájékoztató rendezvényeken a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi Osztályának vezetõje ad elõ a szülõk és tanulók részére. Alkalmanként 50 fõ részvételére számítunk.

Szabadidõs programok
A szociális hátrányok kompenzálása fõtevékenység keretében szabadidõs programokat (8 alkalommal) tervezünk megvalósítani. A településen belül maradva egyrészt egészségprogram-sorozatot valósítunk meg, hat alkalommal. A sorozat minden alkalmára 45 résztvevõt várunk, arra elmehetnek azok is, akik nem tartoznak a közvetlen célcsoportba.
Az indulástól számított elsõ félévben az Egészséges életmód terjesztése rendezvényt valósítjuk meg, a második félévben az Egészséges táplálkozás megismerése, valamint a Fél napos egészségnap megvalósítása a Sport és testmozgás jegyében rendezvényt szervezzük meg, a 20 harmadik félévben újra az Egészséges életmód terjesztése rendezvényt valósítjuk meg, végül a negyedik félévben ismét az Egészséges táplálkozás megismerése, valamint a Fél napos egészségnap megvalósítása a Sport és testmozgás jegyében rendezvényt szervezzük meg.

Kirándulások
Ezeken kívül 2 alkalommal, 25 fõ bevonásával elhagyjuk a település határait és két olyan kirándulást szervezünk, amely a bevont célcsoport számára a legvonzóbb, valamint a legtöbb fejlesztési lehetõségeket nyújtja. E kirándulásokat évente tervezzük megvalósítani.

Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
A hálózatosodás, kapacitásfejlesztés fõtevékenység keretében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: kapcsolatfelvétel más tanodákkal, valamint képzés a megvalósítóknak. A Kapcsolatfelvétel más tanodákkal tevékenység 2 alkalommal tervezünk workshopokat, szakmai mûhelyeket megvalósítani.

Képzés a megvalósítóknak:
Képzés megvalósítását is tervezünk a megvalósítóknak, amely 2 alkalommal kerülne lebonyolításra. Az elsõ az indulástól számított 2. félévben kerülne megrendezésre, melynek témája: Felkészítés a közösségi szolgálatra. A másik a 3. félévben kerülne megrendezésre, melynek témája: Magatartásbeli és tanulásbeli problémák kezelése.