Projekt bemutatása

Az EFOP-3.3.7-17 projektünk célja volt olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit. Iskolánk működése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket a számukra megfelelő módon és módszerrel neveljük. A pályázati felhívásban megfogalmazott törekvések így teljes mértékben igazodtak iskolánk célkitűzéseihez.

A projekttel célunk volt informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül. A projekt során az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

Módszertani fejlesztésen belül a következő területeket vizsgáltuk:

  • alap- és kulcskompetenciák
  • munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése
  • problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése
  • az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása
  • közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése

A fejlesztéseket témánként két-három fő fogta össze, azonban annak érdekében, hogy a pedagógusok szélesebb köre is részt tudjon venni a fejlesztésben, műhelymunkákat szerveztünk; ennek köszönhetően mindenki számára elfogadható módszertanokat tudtunk kifejleszteni. Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás működtetésére és igénybevételére érdekében különböző programok valósultak meg:

  • A diákok interaktív előadássorozaton vehettek részt, míg a pedagógusok számára műhelyfoglalkozást és képzéseket szerveztünk. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése érdekében szintén műhelyfoglalkozásokat tartottunk.
  • A projekt időszaka alatt több közösségfejlesztő programot, közös játékot, vetélkedőt, versenyeket szerveztünk.
  • A szolgáltatás megismertetése érdekében a célcsoport körében konferenciákat szerveztünk.

Összességében elmondható, hogy projektünkkel hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy az informális és nem formális tanulási lehetőségeket gazdagítsuk, a tanulók és a tanárok számára egyaránt a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatásának lehetőséget adjunk, így az alapkészségeket javítani/ erősíteni tudtuk.

A pályázat keretében erősítettük a tanulók problémamegoldó és kreatív képességeit. A megvalósítás során a már kiépített iskolarádió hálózatunkat olyan tartalommal töltöttük meg, amely a gyermekek által készített médiatartalmakat közvetítette. Ugyanennek a tevékenységnek a keretében a felső évfolyamos tanulók bevonásával elkészültek a félévente megjelenő iskolaújságunk. Szintén a kötelezően választott tevékenység keretében bevezettük a Lego-programozást intézményünkben, szakköri szinten.

A fejlesztés megvalósítása nem csak a célcsoport szükségleteinek kielégítéséhez, formálásához, felkészítéséhez járultnak hozzá, hanem az intézmény innovációs törekvéseit, munkáját is nagyban elősegítették. A megvalósult fejlesztés által olyan új munkafolyamatok, metódusok, stratégiák jöttek létre és kerültek alkalmazásra, melyek elősegítették az intézmény tanulóinak fejlesztésére alkalmazott akciótervek tartalmi, gyakorlati elemeinek megújulását. A projekt ezáltal nem csak az intézményekben tanuló diákok, hanem a résztvevő pedagógusok, vezetők fejlesztéséhez is hozzájárult, mely a kapcsolódó munkafolyamatok szakszerűbb, modernebb és eddigieknél megfelelőbb ellátását eredményezte.